Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii

Cursul opţional Matematică şi ştiinţe în societatea cunoaşterii este conceput în vederea dezvoltării de competenţe – cunoştinţe, abilităţi, atitudini - la elevi din învăţământul secundar inferior şi superior, pe parcursul unui an de studiu, cu un buget de timp de 36 de ore de predare-învăţare-evaluare, distribuite pe parcursul unui an de studii, putând fi introdus în curriculum de la clasa a IV-a, până la clasa a XI-a.
Structura cursului se bazează atât pe o serie de invarianţi, cât şi pe elemente variabile, astfel:

Invarianţi:


Variabile:

Interdisciplinaritatea este parte a unui învăţământ modern, care are ca scop la finalul traseului educaţional integrarea optimă a educatului în societate, pe piaţa muncii şi în familie. O cunoaştere holistică a lumii aduce cu sine o înţelegere profundă a micro şi macrocosmosului, repere ştiinţifice şi morale şi o adaptabilitate la condiţiile sociale şi economice.

 

UTILITATEA PROGRAMULUI DE FORMARE A PROFESORILOR ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR LEGISLTIVE ŞI NOILOR EDUCAŢII

Sistemele educaţionale de pretutindeni sunt în continuă schimbare, caracterizate de o mobilitate accentuată a valorilor şi idealurilor pe care trebuie să le inducă educabililor. Termeni ca bine, frumos şi adevărat care cu un secol aveau stabilitate ca definiţie, la momentul de faţă reprezinta variabile greu de prefigurat.
Cercetarea în orice domeniu a luat având, la fel şi în domeniul ştiinţelor educaţiei. Se caută noi metode, noi căi de realizare a transferului tezaurului de experienţe ale înaintaşilor către generaţiile tinere, astfel încât să se asigure şi eficienţa şi continuitatea proceselor educaţionale.

În efortul de statuare a profesiei didactice în câmpul profesiilor sociale, identificarea nivelului la care se situează prestaţia cadrului didactic reprezintă o etapă importantă. Identificarea nu este suficientă.  Se impune formarea cadrelor didactice pentru a dobândi competenţa didactică, competenţă  care însumează:
Competenţa ştiinţifică - abilităţile necesare pentru utilizarea adecvată a cunoştinţelor de specialitate sau psihopedagogice;
Competenţa psihosocială referitoare la optimizarea relaţiilor interumane din activitatea didactică;
Competenţa managerială referitoare la gestionarea situaţiilor specifice, incluzând capacitatea de influenţare a clasei în general şi a fiecărui elev în special, abilităţi de planificare şi proiectare, forţa şi oportunitatea decizională, capacitatea de a organiza şi coordona activitatea clasei;
Competenţa psihopedagogică: capacitatea de determinare a gradului de dificultate a unor conţinuturi, capacitatea de accesibilizare a informaţiei didactice, capacitatea de a cunoaşte interesele elevilor şi a le depista aptitudinile, capacitate de înţelegere a elevilor, de acces în lumea lor lăuntrică, spirit metodic şi clarviziune.
Abilitarea cadrelor didactice pentru a fi capabili să cunoască interesele elevilor şi nevoile mediului social (local, naţional şi internaţional) precum şi să pentru a proiecta şi implementa şi evalua curriculum, contribuie în mare măsură la formarea şi dezvoltarea acestor categorii de competenţe.

Ceea ce urmărim prin prezentul programul de formare este evidenţierea unor probleme/disfuncţii/interpretări eronate şi furnizarea de soluţii, printr-un schimb de experienţe şi de bune practici, în raport cu:

Această tendinţă se exprimă limpede şi în definirea ariilor curriculare.
Procesul didactic, bine ancorat în clişeele tradiţionale; predarea este concepută ca simplă transmitere de informaţii, cu randament redus pe favorizarea unor experienţe autentice de învăţare/autoînvăţare.

Un sistem educaţional puternic şi eficient este esenţial pentru succesul individual, coeziunea şi progresul social şi prosperitatea naţională. Este evident că toate cadrele didactice trebuie să se adapteze unei game variate de cursanţi/ elevi, pentru a pregăti cetăţeni cu abilităţile complexe necesare participării la viaţa unei societăţi bazate pe cunoaştere. Pedagogia de care este nevoie pentru a-i ajuta pe elevi să-şi dezvolte abilitatea de a gândi critic, de a crea, rezolva probleme complexe şi de a stăpâni chestiuni de specialitate complexe este mult mai solicitantă decât aceea de a comunica şi dezvolta abilităţi de rutină. Astfel, cadrele didactice trebuie să deţină atât cunoştinţe de specialitate privind disciplina predată, cât şi abilităţi spre a folosi o gamă largă de abordări de predare pentru a satisface nevoile de învăţare ale fiecărui elev.

Calitatea predării este, prin urmare, în centrul sistemelor şcolare şi al eficienţei şcolare, iar recunoaşterea relaţiei critice dintre cadrele didactice şi elevi subliniază nevoia unei mai bune definiri şi comunicări a ceea ce înseamnă predare de calitate.
A învăţa cum să predai este un proces continuu care implică pregătirea iniţială a cadrului didactic, încadrarea acestuia şi debutul activităţii didactice şi învăţarea profesională continuă. Baza de cunoştinţe necesară carierei didactice s-a aprofundat, ceea ce le impune cadrelor didactice să înveţe pe tot parcursul vieţii, preusupune dobândirea de competenţe în utilizarea TIC şi a limbilor de circulaţie internaţională. Înţelegerea raportării activităţii didactice la standarde profesionale poate ajuta în planificarea, structurarea şi să facilitarea unui proces educaţional de calitate. Mai general, orice demers educaţional trebuie să aibă în vedere:


Nu pornim de la ipoteza că deţinem adevăruri asupra a ceea ce este necesar şi suficient pentru o educaţi de calitate, dar considerăm că punerea în discuţie a unor aspecte legate de necesitatea schimbării accentului către latura formativă a educaţiei, prin aplicabilitate, relaţionare intra şi interdisciplinară, implicare, obţinerea de opinii în cadrul unor teme de discuţie şi fundamentarea unor direcţii de acţiune – subordonate obiectivului esenţial al cursului – facilitatea înţelegerii, integrarării şi valorizării ştiinţelor într-o societate a cunoaşterii, vor conduce în final la o propagare în cascadă a reflecţiilor asupra acestor aspecte.

SCOPUL SI OBIECTIVELE PROGRAMULUI DE FORMARE

SCOPUL cursului este formarea şi dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice care predau matematică, fizică, chimie, biologie pentru proiectarea şi implementarea curriculum-ului.

OBIECTIVE GENERALE


OBIECTIVE OPERAŢIONALE

COMPETENŢE GENERALE SI SPECIFICE

În plan teoretic:


În plan instrumental/aplicativ:


În plan atitudinal:


Competenţe metodologice:


Competenţe de comunicare şi relaţionare:


Competenţe psihosociale:


Competente de management al carierei


Competente tehnice si tehnologice


Competenţe care vizează dezvoltarea instituţională: