• Casa Corpului Didactic Salaj

Ultimele anunturi

Prima carte în format E-book publicată de Editura Școala Noastră: AUTOCUNOAȘTERE ȘI DEZVOLTARE PERSONALĂ. MODELE DE BUNĂ PRACTICĂ ÎN CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ LA NIVEL COLECTIV

Despre CCD Salaj

Casa Corpului Didactic Sălaj a luat fiinţă în anul 1971 şi a funcţionat în clădirea Liceului Real-Umanist din Zalău, corpul „C”, până în octombrie 1986, când s-a desfiinţat. Instituţia s-a reînfiinţat imediat după Revoluţia din 1989 şi, în prezent, funcţionează în aceeaşi clădire cu Inspectoratul Şcolar Judeţean, pe strada Unirii nr. 2.

Casa Corpului Didactic Sălaj promovează inovaţia şi mişcarea pentru reformă, asigurând cadrul pentru dezvoltarea personală şi profesională a personalului din învăţământul preuniversitar. Instituţia este recunoscută ca fiind un autentic ofertant de formare continuă, fapt ce derivă din calitatea şi oportunitatea programelor şi a activităţilor de formare continuă. Şansele acordate beneficiarilor au în vedere asigurarea accesului la surse de informare diverse, la schimburi de bune practici, la dezvoltarea personalităţii şi în domeniul profesional. Politica instituţiei se axează pe promovarea înnoirilor şi susţinerea schimbărilor din educaţie, pentru transpunerea în act a reformei educaţiei.

Casa Corpului Didactic organizează activităţi de formare a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar, precum şi a personalului de conducere şi control. De asemenea, colaborează cu universităţi, instituţii de cercetare, instituţii şi organizaţii profesionale ale personalului didactic, organizând stagii de scurtă durată pentru informarea privind specialitatea, domeniul ştiinţelor educaţiei, reforma învăţământului şi legislaţia şcolară. Oferta de programe a CCD cuprinde programe de formare acreditate de Consiliul Naţional pentru Formarea Personalului din învăţământul Preuniversitar. De asemenea, la cererea Inspectoratului Şcolar, a comisiilor metodice, a consiliilor de administraţie sau profesorale ale instituţiilor de învăţământ, Casa Corpului Didactic organizează şi realizează diferite tipuri de programe:

 • Stagii, cursuri, sesiuni pentru formarea curentă a personalului didactic conform programului de reformă a învăţământului preuniversitar;
 • Programe tip “Contract” – pentru informarea profesională a personalului didactic;
 • Programe de asistare a auto-formării profesionale organizate la cerere;
 • Programe de iniţiere în utilizarea calculatorului şi programe de limbi moderne;
 • Programe de cercetare educaţională cu finanţare de la buget sau privată şi cofinanţate prin iniţiativă zonală şi locală.

Casa Corpului Didactic, în colaborare cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Sălaj şi cu alte organizaţii şi instituţii, desfăşoară studii de diagnoză şi prognoză asupra învăţământului la nivel regional sau local. În funcţie de rezultatele obţinute din aceste studii, oferta programelor de formare poate fi adaptată cerinţelor de profesionalizare a personalului didactic.

Casa Corpului Didactic Sălaj deţine o bibliotecă documentară, un cabinet de informare şi documentare, un laborator multimedia destinat cursurilor de formare în IT şi o sală de conferinţe. În cadrul Casei Corpului Didactic Sălaj funcţionează Editura Şcoala Noastră, sub egida căreia apar diverse lucrări  ştiinţifice de specialitate (auxiliare didactice, dicţionare, monografii etc.).

Biblioteca Documentară a Casei Corpului Didactic Sălaj este dotată, în prezent, cu 77.747 volume, din care: carte românească – 73.478; carte străină – 4269; periodice româneşti – 94 titluri; periodice străine – 20 titluri. Biblioteca, prin intermediul căreia se coordonează activităţile tuturor bibliotecilor şcolare din judeţul Sălaj, asigură servicii de informare şi împrumut, organizează numeroase acţiuni culturale pentru promovarea lecturii.

Biblioteca Documentară reprezintă o dovadă certă a străvechilor legături dintre intelectualii transilvăneni şi marile centre tipografice europene, în decursul a cinci secole, fapt ce scoate în evidenţă faptul că, dintr-un obiect de lux, cartea a devenit un bun de larg consum.

Biblioteca deţine şi un Fond de carte veche (39.000 volume): carte universală, periodice, anuare, manuscrise cu conţinut teologic, filosofic, istoric, geografic, etc. tipărite în sec. XVI-XX, în limbile greacă, latină, slavonă, persană, ebraică, romană, germană, maghiară.
Fondul Documentar al Casei Corpului Didactic Sălaj (Biblioteca documentară) are circuit închis şi este amenajat într-un spaţiu ce oferă un microclimat specific depozitării, conservării şi protejării volumelor de cărţi, sub pază electronică.

În Laboratorul multimedia al CCD Sălaj se desfăşoară activităţi specifice laboratorului, asigurându-se buna funcţionare a calculatoarelor din reţea (20+1) şi a întregii aparaturi din dotare. Se asigură în permanenţă asistenţa tehnică şi consultanţa informatică necesară activităţilor interne ale CCD, precum şi pentru cursurile de formare desfăşurate în laborator. La solicitare, se realizează tehnoredactarea computerizată, machetarea, multiplicarea şi compactarea unor materiale şi documente de uz intern.

Activitatea publicistică a instituţiei se realizează prin Editura Şcoala Noastră, care acordă  permanent consultanţă editorială şi facilitează publicarea de carte. În acest fel, vine în sprijinul cadrelor didactice de pe raza judeţului, a tuturor celor care doresc să-şi pună în valoare activitatea didactică, ştiinţifică şi literară. Există o bună colaborare cu Centrul Naţional ISBN/ISSN/CIP al Bibliotecii Naţionale a României, pentru obţinerea în timp util a  codurilor ISBN şi ISSN acordate editurii şi utilizarea lor corectă.

Codurile ISBN sunt acordate la solicitare, îndeosebi pentru titluri de carte din domeniul didactic, manuale auxiliare pentru diferite specialităţi, pentru toate ciclurile de învăţământ, cursuri, studii, dar şi lucrări ştiinţifice, monografii, dicţionare, suporturi pentru diferite cursuri de specialitate etc. De asemenea, se acordă şi coduri ISSN, pentru publicaţii în serie, pentru lucrări prezentate în cadrul unor simpozioane naţionale, conferinţe etc., desfăşurate în judeţ şi în ţară.

Există o bună şi permanentă colaborare cu diverse tipografii din Zalău, pentru tipărirea în condiţii optime a titlurilor de carte. Editura Şcoala Noastră colaborează alte edituri din Zalău, cu Biblioteca Judeţeană “Ioniţă Scipione Bădescu” şi cu alte biblioteci, cu Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă, pentru a crea premizele unei mai bune consultanţe editoriale specifice publicării unor lucrări de specialitate din domenii precum: monografii locale şi şcolare, etnografie, folclor, cercetare de arhivă în învăţământ etc.

Străduinţa cadrelor didactice din judeţ de a-şi face cunoscută munca la clasă şi în afara ei a fost reflectată mai ales în revista Asociaţiei învăţătorilor din Sălaj, numită Şcoala Noastră. Revista a fost fondată în 1924, la doar câţiva ani după formarea statului naţional unitar român, ca o necesitate stringentă în climatul politic şi cultural din partea de nord-vest a României.

La acea vreme, revista milita pentru dezvoltarea şi implementarea învăţământului în limba română în această zonă de graniţă a ţării, pentru educaţie, cultură profesională şi afirmare naţională. Datorită greutăţilor ivite, revista a apărut discontinuu, existând perioade (1940-1991, 1998-2003, 2004) în care s-a ajuns la încetarea apariţiei sale, ultimul număr fiind datat ianuarie 2005, cu apariţie prilejuită de aniversarea a 80 de ani de la fondarea revistei. Este de remarcat faptul că, de-a lungul timpului, printre dascălii sălăjeni s-au găsit oameni de suflet, dispuşi să-şi ofere benevol serviciile, prin paginile revistei, pentru împlinirea idealurilor visate de generaţii întregi de învăţători şi profesori români din Ardeal.

Actualmente, revista Şcoala Noastră se află la cea de-a IV-a ediţie, are o periodicitate trimestrială a apariţiilor şi îşi propune să vină în întâmpinarea cadrelor didactice din judeţ, punându-le în valoare experienţa profesională acumulată la catedră.

De asemenea, în cadrul editurii se realizează două buletine informative: Şcoala sălăjeană, pentru uzul larg al instituţiilor de învăţământ şi al cadrelor didactice din judeţ, şi Ora şcolii, de uz strict intern, publicat numai în caz de necesitate, precum şi broşura conţinând programul manifestării anuale Zilele Învăţământului Sălăjean, numerele publicate până la această dată fiind disponibile la sala de lectură a Bibliotecii CCD.

Casa Corpului Didactic Sălaj-Partener 15 în cadrul Proiectului PROF

 

Prezentare_Proiect PROF

Site-ul Proiectului PROF:

https://www.eprof.ro/

Echipa Proiect PROF - Partener 15 - Casa Corpului Didactic Sălaj

Anunţuri Proiect PROF

NOU!!! FORMAREA PERSONALULUI DIN INVATAMANTUL PREUNIVERSITAR

Relatii cu publicul

Program audienţe director:

 

prof. Marius-Mirel MATYAS

 

 • Luni: 15.00-16.30
 • Miercuri: 13.00-15.00

 


Program consultanţă profesori metodiști:

 

prof. Sanda BULGĂREAN

 

 • Luni: 14.00-16.00
 • Miercuri: 14.00-16.00

 

prof. Lucian GOGA

 

 • Marţi: 14.00-16.00
 • Joi: 14.00-16.00

 

prof. Bianca MATEI

 

 • Miercuri: 13.00-15.00
 • Joi: 14.00-16.00

 


Program relaţii cu publicul

 

Bibliotecă:

Bibliotecar: ing. Rodica TURC

 

 • Luni: 12.00-16.30
 • Miercuri: 12.00-16.30
 • Vineri: 12.00-14.00

 

 

Laboratorul multimedia:

Responsabil: Katalin SZEREDAI

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

 

 

Editura Școala Noastră:

Responsabil: Rodica TURC

 

 • Luni - Joi: 8.00-16.30
 • Vineri: 8.00 - 14.00

Cine e online?

Avem 8 vizitatori online

Cauta ...